ثبت نام و خرید بلیط سمینار هدف

ثبت نام و خرید بلیط سمینار هدف

سمینار بزرگ هدف گذاری به سبک افراد حرفه ای ، در روز دوشنبه مورخ 30 آبان 1401 در شهر اردکان برگزار می گردد.
مبلغ اصلی سرمایه گذاری این دوره 2،900،000 ریال می باشد که با تخفیف فقط 990،000 ریال قابل پرداخت می باشد.