دوره مذاکره

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-50%

اصول و فنون مذاکره

متوسط

مذاکره یک فرایند است وچیزی فراتر از چانه زنی است …

ویژه
-78%

دوره آموزشی فن بیان و سخنرانی

5 درس
متوسط

* حرف زدن در یک جمع برای شما سخت است؟? …