ترس از سخنرانی

قسمت سوم- واکنش ما در زمان ترس00:00
قسمت چهارم- ماهیت ترس از صحبت در جمع00:00
قسمت پنجم- راهکارهای غلبه بر ترس00:00
قسمت دوم- چرا می ترسیم؟